0_image_2023-12-27_080248164.png

Cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống dịch bệnh

27-12-2023

Ngày 7/12/2020, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết A/RES/75/27, lấy ngày 27/12 hằng năm là 'Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh' nhằm tăng cường nhận thức về phòng, chống dịch bệnh, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 3 trang (22 bài)123>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26