0_image_2023-06-05_072458139.png

10 thành tựu y tế của các quốc gia thuộc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

06-06-2023

Tuổi thọ tăng là 1 trong 10 thành tựu y tế nổi bật ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 2 trang (19 bài)12>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26